สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

****************************************************************************

256208091317519872207

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช. ฯ ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2.pdf
02_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf
03_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.pdf
04_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx
05_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx
06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
07_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7