logo

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย

www.rpa.or.th

***************************************************

โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

1.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 (รวม 20 วัน)

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 กันยายน 2562 (รวม 3 วัน)

3.เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานานาชาติ วันที่ 10-11 กันยายน 2562

4.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 17-18 กันยายน 2562 (2 วัน)

 

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7