การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์

https://wacc.wu.ac.th

banner ASEANTHAI resize 1 768x384

 

ปฏิทินการดำเนินงาน
1) เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
2) คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข วันที่ 1-10 กรกฎาคม2562 
3) เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
4) ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
5) ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
6) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย
– ผู้นำเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียนจำนวน 1,000 บาท (อัตราค่าเสนอบทความวิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) 
– ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) 
– นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน 

วัน และสถานที่การจัดประชุมวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท์ 0–7567–2508-10 โทรสาร 0–7567–2507 
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เจ้าภาพร่วม 
• สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
• สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
• สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
• ศูนย์กิจการนานาชาติ 
• สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7