การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562

(Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019)

“การศึกษากับการสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่”

“Modernization and Education”

วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=3118

banner11 1170x380

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7