ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208

 

 

               สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้

               1) ข้าว

               2) ปาล์มน้ำมัน

               3) อาหาร

               4) สมุนไพรไทย

               5) พืชสวน/พืชไร่

               6) สัตว์เศรษฐกิจ และ

               7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 63 (สวก.).pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ช).docx
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) 62 (แบบ คอบช. 1ค).docx
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 62 (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ คอบช. 3) (ถ้ามี).doc
07-หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ คอบช. 4) (ถ้ามี).doc
08-แบบหนังสือนำส่ง.doc
09-คู่มือ NRMS ทุนมุ่งเป้า - นักวิจัย.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7