ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประะชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

เรื่อง "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต"

(Mental Health in a Changing World : The New Challenges)

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซต์ www.aimhc.dmh.go.th

 

health

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7