มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

kku

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019/

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7