unnamed

            ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ  ครั้งที่ 5 “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา”(TECHCON 5TH 2019)ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย

            ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอในการ ประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://techcon.siamtechu.net  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7