ประชาสัมพันธ์การส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7