Brands Suntory ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย

BRAND’S Health Research Awards

 

562000003648901

 

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2019 ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsworld.co.th / https://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/events/brands-health-research-award-2019.html#clickloc=topnav

ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2019 เปิดเผยว่า โครงการทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2019 เป็นการมอบทุนวิจัยจำนวน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ให้แก่งานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนาการบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องโดยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสุขภาพอีกด้วย ที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนไปกว่า 60 คน

ด้านนางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนงานวิจัยและการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านสุขภาพมาโดยตลอด จึงสนับสนุนและมอบทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 นับเป็นความภูมิใจของบริษัทที่ทุนวิจัยแบรนด์เฮลธ์ รีเสิร์ ชอวอร์ด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงขอเชิญชวนแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไปร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2079-7999

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7