โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

05

 

หลักการและเหตุผล
           การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
            นอกจากการจัดการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 แล้ว สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นับตั้งแต่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ ในระดับชาติ
อย่างไรก็ดี ในหลายโอกาส การตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็นเงื่อนไขจำเป็น อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 4 ครั้ง ล่าสุด ระหว่างวันที่ 8 - 9  เมษายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 4  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 
 
วัตถุประสงค์
            1) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
            2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
            3) เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทั้งเครือข่ายฯ และสมาคมฯ แก่สาธารณะ
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            1) นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความสำคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
            2) นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำบทความวิชาการ/วิจัยซึ่งเขียนขึ้นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ไปลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือวารสารระดับนานาชาติเล่มใดเล่มหนึ่งได้จริง
            3) เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทั้งเครือข่ายฯ และสมาคมฯ เป็นที่รับรู้ของสาธารณะในวงกว้างยิ่งขึ้น
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
            นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 20 คน
 
วัน เวลา และสถานที่
            ระหว่างวันที่ 3 - 4  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7