การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี ๒๕๖๒

(MLC Special Fund 2019)

 

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาาได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2562 โดยโครงการที่จะเสนอต้องเสริมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างที่สำคัญ เช่น ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การเพิ่มศักยภาพการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้ำ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

              ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนคณะ/หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2562 โดยคณะ/หน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ https://goo.gl/nC6Lo2 ทั้งนี้ ขอได้โปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7