ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไ่ก่ รุ่น 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562

http://rmis.sru.ac.th/training/

***************************************************************************

ลกไก8

 

 

Schedule
Important date Activity
12 มีนาคม - 19 เมษายน 2562 รับสมัคร
2 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการรับสมัคร ทาง E-mail
3-7 มิถุนายน 2562 เข้ารับการฝึกอบรม


หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารโครงการ

เอกสารกำหนดการ
เอกสารใบสมัคร
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
กรอบการวิจัย

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7