คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 

และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

http://www.inded.kmitl.ac.th/DRLETH2019/

banner mix DRLE2019

 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: การเรียนการสอนยุคใหม่” ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา 
คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  

ขั้นตอนการส่งบทความ คลิกที่นี่ 

ส่งผลงานผ่านระบบ easychair  คลิกที่นี่

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน)คลิกที่นี่

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่ 

 

กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อ และโปสเตอร์

19 เม.ย. 2562

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์

29 เม.ย. 2562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์ที่แก้ไขแล้ว

3 พ.ค. 2562 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

3 พ.ค. 2562

วันนำเสนอบทความ   

30 - 31 พ.ค. 2562

หมายเหตุ  ** ผู้จัดการประชุมจะส่งใบตอบรับบทความ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายกับส่วนงานของท่านภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7