PIM 9th National and 2nd International Conference 2019
Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistic Conference 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ณ  ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://conference.pim.ac.th/thai/

AW Banner

 

Logo 768x189

 

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นับเป็นการจัดกิจกรรมทางการวิจัยของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย ทั้งในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันและต่างกลุ่มสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ภายใต้แนวคิด “Global Innovation for Sharing Economy (GISE)”

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกสถาบัน และแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของพวกเขาและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

AW PosterOK 04 725x1024

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7