สถาบันคลังสมองแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 5 R+3I

(Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

 

r3iBANNER 5

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design รุ่นที่ 5
วันที่ 17-19 เมษายน 2562
ณ ห้อง Ballroom A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน พริ๊นเซส
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2019/02/riii5/

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 40 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และได้รับการยืนยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
3. สถาบันฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 18,000 ซึ่งครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. หนังสือชุด การบริหารจัดการงานวิจัยจำนวน 3 เล่ม
4. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7