logo 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน (ทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) (Mixed method)”
วันที่ 3-4-5 เมษายน 2562 (รวม 3 วัน )
ณ. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี


-------------------------

หลักการและเหตุผล
             ในปัจจุบันนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ มักมีปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินหรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. รวมทั้งทุน คอบช. (เครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ) ทุนวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำให้โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ที่เขียนขอรับทุนไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินหรือบางครั้งนักวิจัยต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยหลายครั้ง ทำให้เสียเวลาและพลาดโอกาสในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เนื่องจากนักวิจัยไม่เข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยในรายละเอียดต่างๆ ตามหัวข้อของข้อเสนอการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ให้ทุน จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างๆได้ตามความต้องการและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทั้งคุณภาพและเพิ่มปริมาณนักวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์
             1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอ.บช. ทุนนวัตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม)

             2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินได้ หรือแหล่งทุนอื่นๆ

             3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

             4. เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการด้านการวิจัยแก่ผู้รับการอบรม

 

ค่าลงทะเบียน
             - ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอื่นๆ)
             - ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง แต่เบิกได้ตามสิทธิ์)

 

วิทยากร
             บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารและวิชาการ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rpa.or.th/index.php/rpacourse623

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7