logo 

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research)
27-28-29 มีนาคม 2562 ( 3 วัน)
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี
-------------------------

หลักการและเหตุผล
             การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ประเภทหนึ่ง ที่นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพิจารณาปรากฏการณ์ของสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ในมิติต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมนั้น โดยให้ความสนใจด้านความรู้สึก นึกคิด ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ ค้นหาข้อสรุปแบบอุปนัยในปัจจุบัน การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่วนช่วยในการอุดช่องโหว่ของงานวิจัยเชิงปริมาณให้หมดไป

 

ดังนั้นนักวิจัยทุกคนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

 

วัตถุประสงค์
             เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทุกขั้นตอน
             เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
             เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพให้แพร่หลายต่อๆกันไป เป็นการขยายขอบเขตความรู้
             เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัย

 

ค่าลงทะเบียน
             ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,500 บาท (เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ฝึกอบรม และค่าวัสดุอื่นๆ)

             ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน (สำหรับค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ หรือรายการอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้จ่ายเอง และเบิกได้ตามสิทธิ์)

 

วิทยากร
             วิทยากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่งและมีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมากที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมาแล้วคือ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.rpa.or.th/

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7