การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
"ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย"

The 4th Suan Dusit National Academic Conference 2019

"Following the King's Philosophy Improving the Quality of Life Increasing Productivity through Innovation Promoting Economic Prosperity through Excellent Research"

 

poster sdnc2019 1024

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/index.php

 

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 - สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวัสดุศาสตร์
 - สาขาศึกษาศาสตร์
 - สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี และเภสัช
 - สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 - สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

 

scheduletype presenter

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7