edu

 

                   การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd PSPARN Academic Conference) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการโดยมุ่งหวังเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ ภายใต้ประเด็นหลัก “รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ยุค Disruption”

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7