มอ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

*******************************************************

 

      สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Reiche Scenic Hall ชั้น 8 โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

      สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย”กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหวังให้มีการส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาแล้ว 5 ครั้ง และได้รับความสนใจอย่างดีเสมอมา

     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1BYCKT-eOnKmmjRaUD9JGtOqXhv6ltHU4QLAnmKt3OiY/closedform ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบข้าราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางอีเมล์ของผู้สมัครและทางเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนา

     คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

     2. อายุ : ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

     3. สัญชาติ : ไทย

     4. ประสบการณ์การทำงาน : ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

     5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย : มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับทุนภายนอก)

     6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน :

        6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

        6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มี ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

        6.3 กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

     7. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

     8. หน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้รับสมัคร พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - หนังสือเชิญเข้าร่วม

     - รายละเอียดโครงการ

     - กำหนดการจัดกิจกรรม

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7