20180626 THAI CHINESE

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วม "การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความริเริ่ม แถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ซ สู่การพัฒนาร่วมกัน" ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้สนใจส่งบทความศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักวิจัยชาวจีนตามกำหนดการ ปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7