infor
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ Social Science Asia ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ทุนการจัดทำวารสารทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน ระยะเวลาในการส่งมอบวารสารภายใน 6 เดือน นับจากวันทำสัญญารับทุน  กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
 

ผู้สนใจสามารถขอรับทุน โดยจัดทำเอกสารจำนวน 1 ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร. 02 5612445 ต่อ 706, 707 โทรสาร 02 579 6895 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7