20120716132358

 

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7