post thumbnail 2017120411292796846

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของกองทัพอันจะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป

จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.  

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7