008

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมาณ 2561 
ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาหรือต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับแต่ละเครือข่าย ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ระยะเวลาการรับทุน 3 ปี โดยเครือข่ายวิจัยที่เสนอขอรับทุนสามารถเลือกเสนอของบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการดังนี้
1. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
3. ทุนวิจัยสำหรับเครือข่าย 4. ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

หมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th

https://www.trf.or.th/newton-fund-opportunities/234-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/irn/11460-international-research-network-fund-for-strengthening-research-and-solving-the-essential-country-s-problems-2561

icon0002 ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้  

icon0002 แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7