003

สถาบันวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยรังสิต Salus University ประเทศอเมริกา สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research(ICSSR) ประเทศอินเดีย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JITST) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Integrated Innovation and Startup for the Future” จะเป็นการร่วมสร้างสรรค์งานวิจัย ให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดต่อยอดเชิงการประดิษฐ์ และธุรกิจ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในอนาคตต่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
 
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7