003
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561   
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่http://irdmcru.mcru.ac.th/
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7