การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป
 
ขอบเขตของผลงานที่เปิดรับ
·     วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
·     นวัตกรรมการจัดการเกษตร
·     วิทยาการจัดการ
·     ศิลปศาสตร์
·     นิเทศศาสตร์
·     ศึกษาศาสตร์
·     บริหารธุรกิจ
·     สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบการนำเสนอผลงาน
·     แบบบรรยาย (Oral presentation)
·     แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 
การเผยแพร่ผลงาน
·     บทคัดย่อ (Abstract) จัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุม
·     บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full paper) จัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ CD-ROM

กำหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน
  • เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2558 
  • แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 13 มีนาคม 2558
  • ส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 31 มีนาคม 2558
  • แจ้งผลการคัดเลือกบทความ วันที่ 3 เมษายน 2558
  • ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 การส่งบทความ
โปรดส่งแบบตอบรับและบทความ (Full paper) มาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.              

อัตราค่าลงทะเบียน
·     ผู้นำเสนอผลงาน
  • แบบบรรยาย  2,800  บาท
  • แบบโปสเตอร์  2,800  บาท
·     ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
     ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
ผู้ที่ผลงานผ่านการคัดเลือก โปรดชำระค่าลงทะเบียนโดย   การโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-71631-1 ชื่อบัญชี กองทุนวิจัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่  Fax:  02-832-0392 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คุณพัชร ไกรแก้ว             โทร.02-837-1103
คุณอัญชลี พลอยเพ็ชร      โทร.02-832-0230
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 
003
  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7