ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาเสนอบทความจากผลงานวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมาได้ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

004