ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาเสนอบทความจากผลงานวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมาได้ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

004

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7