ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และ สาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับและวารสารดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Google scholar เรียบร้อย

       โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jat.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-160-1155,02-160-1249 และ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7