ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

 

287275295 721654769171254 924980723370551689 n

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

งานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถิติประยุกต์, พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาษาและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

  • เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ และ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-727-3314, 092-4273504 นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง
โทร. 02-727-3022, 086-8097400 นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7