ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล

---ไม่มีค่าธรรมเนียม---

ปกวารสาร

 

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ISSN 1905 – 6265 จัดทำโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นวารสารที่กำลังพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน TCI วารสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย และมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งสาขาที่เปิดรับมีดังนี้ ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 ผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล โดย ไม่มีค่าธรรมเนียม ในการตีพิมพ์บทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://so07.tci-thaijo.org/index.php/acj/index หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ตามรายละเอียดคำแนะนำการส่งบทความกังเอกสารที่แนบมาพร้อม ทั้ง้นี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร หรือโทร. 088 7235944 รายละเอียดแนบ

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7