การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565”

(ผ่านระบบออนไลน์)

************************************************************

228af91522f369cdcc4f0ac01b277c52

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ ๖" ประจำปี ๒๕๖๕ (ผ่านระบบออนไลน์) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สามารถส่ง Full Paper ผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/edu2022  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕

     หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๑ ต่อ ๑๑๖

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7