ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการลงตีพิมพ์วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
-------------------------------

journal

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือนำส่งบทความวิชาการได้ที่ http://afj.vru.ac.th/

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7