slide2

 

                      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดอบรม

"ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" จำนวน 2 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย. 2563

และระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. 2563

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

                      วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนิน

การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพื่อเติม

 

ติดต่อ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทร 0 2561 2445

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7