ดาวนโหลด

                  สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม (กรุงเทพฯ)

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร

                    1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

                    2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 7-8 กันยายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

                    3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD ) วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ( 2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

                    4. การวิจัยเชิงปริมาณ วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 ( 3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

 

                    โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

คลิ๊กเพื่ออ่านและดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อ สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทร 02-579-1336 / 081-3033-127 / 081-869-2370

196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7