porporcho

 

                    สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ

แก่บุคคลและคณะ นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง "โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ" งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

                    ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอ ข้อกำหนดการศึกษา และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คลิ๊กเพื่ออ่านและดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อ สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. (วันและเวลาราชการ)

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7