เลื่อนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน

The International British Innovation, Invention, Technology Exhibition (IBIX2020)

PosterIBIX

       ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 งาน "The International British Innovation,Invention,Technology Exhibition London"(IBIX 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรนั้น

        ในการนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางผู้จัดงานดังกล่าวจึงเห็นควรเลื่อนการจัดงาน จากระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเป็นช่วงวันใด ทั้งนี้ วช. จะได้ประสานงานกับผุ้จัดงานเป็นระยะๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และจะได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบในโอกาสต่อไป

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7