ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563

 

 

สค

                  ด้วยการประชุมวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 ได้เปิดรับบทความวิชาการ หรือ บทสรุปงานวิจัยที่มีเนื้อหาและแนวคิดสอดคล้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ

           ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด ประกอบกับรัฐบาลประกาศให้มหาวิทยาลัยปิดทำการเรียนการสอน อาจมีผลกระทบทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

     โดยสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวด พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.dwf.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โทรศัพท์หมายเลข

0 2642 7745

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7