Untitled 2     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดอบรม การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti

วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

DSCF3824

ดูรูปภาพเพิ่มเติม....