วันที่ 21 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “PKRU Research & Innovation Showcase” โครงการ Open Space @PKRU เปิดพื้นที่สำหรับคนสร้างสรรค์ โดยมี นางณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฯ กล่าวว่า “ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างระบบนิเวศในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีทั้งภายในมหาลัยและในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนท้องถิ่น บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรม PKRU Research & Innovation Showcase โครงการ Open Space @PKRU เปิดพื้นที่สำหรับคนสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการการประชาสัมพันธ์ศูนย์ หน่วยงาน และคณะ โดยมีหน่วยงาน 1)ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2)สถาบันวิจัยและพัฒนา / 3.)PKRU University as a Marketplace / 4) หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ส่วนหน้า) และ 5)ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน อนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการได้มีโอกาสในพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวความคิด และนำเสนอผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของในเชิงพื้นที่ชุมชนและสังคม”308339898 5671044059620493 8559867217264558770 n308217732 5671043892953843 745300783364731795 n308058672 5671046096286956 3740266260314076975 n
  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7