มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 : NST Science Carnival Bangkok และร่วมแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีรากฐานงานวิจัย ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2565 ที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ในการนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art-Science-Innovation for Sustainable Society)” พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.และ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ภูริณัฐ ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีรากฐานงานวิจัย หัวข้อ “นวัตกรรมด้านเวชสำอาง นวัตกรรมด้านเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ” และนำเสนอผลิตภัณฑ์อันดามันบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นอันดามัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด U2T for BCG Hackathon 2022 ใน Track ท่องเที่ยวและบริการ จากเกาะพระทอง จังหวัดพังงา โดยอาจารย์สายสนิท พงศ์สุวรรณ
LINE ALBUM 23865 ๒๒๐๘๒๖ 15LINE ALBUM 23865 ๒๒๐๘๒๖ 10
LINE ALBUM 23865 ๒๒๐๘๒๖ 29
 
 
  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7