PKRU หารือร่วมกับ Central Pattana Phuket (CPN) เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาและชุมชน
21 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ฮาลาลอันดามัน และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมหารือร่วมกับ บริษัท เซนทรัลพัฒนาภูเก็ต จำกัดมหาชน เพื่อหาแนวทางผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยนักศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University of Marketplace) ด้านการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการหารือในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ภริณัฐ ปลัดสงคราม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ฮาลาลอันดามัน และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมด้วย ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยัลยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ ได้กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและนักศึกษามีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากเล็งเห็นว่าหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ โดย ผศ.ภูริณัฐ ปลัดสงคราม ได้เพิ่มเติมข้อมูลว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วยังใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ผ้าลายใบไม้สีธรรมชาติ ปลาฉิงฉ้างที่เป็นของขึ้นชื่อในพื้นที่เกาะยาวนำมาพัฒนาเป็นคุกกี้ปลาฉิ้งฉ่างผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น
นางสาววรนุช เพ็ชดี PR Marketing นายสโรช ทองกร หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการนำสินค้าชุมชนรวมถึงสินค้าที่พัฒนาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไปจัดแสดงเป็นบูธสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น G ศูนย์อาหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ อย่างไรก็ดีทางคณะทำงานมีความยินดีผลักดันโครงการดังกล่าวโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหน่วยงานหลัก และจะไปเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อหาข้อสรุปต่อไป
LINE ALBUM หารอ Marketplace รวมกบ Central ๒๒๐๗๒๒ 30 0LINE ALBUM หารอ Marketplace รวมกบ Central ๒๒๐๗๒๒ 29 0LINE ALBUM หารอ Marketplace รวมกบ Central ๒๒๐๗๒๒ 23 0LINE ALBUM หารอ Marketplace รวมกบ Central ๒๒๐๗๒๒ 14
 
  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7