1

 

                  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ผศ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงบประมาณ

ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่หนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ ภาพกิจกรรม

  • บริการออนไลน์

 bt0new

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7