การประกันคุณภาพการศึกษา

*****************************************************

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

 

 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นและ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

    พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่

*****************************************************

 

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

km จังหวัดภูเก็ต.png

 

    พื้นที่จังหวัดกระบี่

 

 

km จังหวัดกระบี่.png