design

แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์  เอกสาร  การนำส่ง
1. แบบยื่นคำขอจดลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01) Download นำส่ง 1 ชุด
2. ผลงาน   นำส่ง 2 ชุด
3. สัญญาโอนลิขสิทธิ์ Download นำส่ง 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้สร้างสรรค์/ผู้ร่วมสร้างสรรค์   นำส่งคนละ 2 ชุด
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 Download  นำส่ง 1 ชุด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  เอกสาร  การนำส่ง
1. แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร Download นำส่ง 1 ชุด
2. ผลงาน   นำส่ง 2 ชุด
3. หนังสือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ Download  นำส่ง 2 ชุด
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 Download  นำส่ง 1 ชุด