RDI PKRU LOGO new

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)
“ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน”


วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนา สนับสนุนนักวิจัย ด้วยการบริหารจัดการการวิจัยอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและเผยแพร่การวิจัยสู่ประชาคมวิจัย และพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน"


พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบุคลากรด้านการวิจัย
2. ส่งเสริม เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์
“บริหารจัดการงานวิจัยด้วยความโปร่งใส”

นโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2560