วหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

พแอว

 

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

 

พนอง นองน

 

ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม

 

พหญง พแตน พนด

 

 นองก

 

ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และนวัตกรรมชุมชน

 

พเกย พตก พเฌอ

 

 

พลอย เหมยน